مرور برچسب

سیستم توزین مخازن

سیستم توزین مخازن، با استفاده از تجهیزات و وسایلی که در مجموعه ابزار توزین مخازن نامیده می شود، انجام می گردد.

این سیستم در صنایع گوناگون، به وسیله روش ها و ابزارهای مختلفی انجام می شود.

سیستم توزین مخازن، اندازه گیری دقیق مواد موجود در تانکرها را ممکن می سازد.

صنایع بزرگ، که با حجم بالایی از مواد جامد و مایع و گازی شکل، سرو کار دارند، برای ذخیره و انتقال مواد خود در حجم زیاد، آن ها را داخل تانکرها و مخزن هایی بزرگ از جنس های مختلفی مانند آهن، می ریزند و برای آمارگیری و کلیه محاسبات مربوط به موجودی مواد اولیه و میزان محصولات تولید شده، نیاز به فرآیندی دقیق برای وزن سنجی مواد داخل این مخازن است که تحت عنوان سیستم توزین مخازن نامیده می شود.

یکی از بهترین روش های مورد استفاده در سیستم توزین مخازن، بهره گرفتن از تکنیک لود سل Tank LoadCell است که کمترین مداخله را داشته و نتایج حاصل از آن تحت تاثیر عواملی مانند دما و شکل مخزن و… قرار نمی گیرد.

در این سیستم توسط روش لودسل، پایه های فلزی یا بتنی بر روی زمین و در زیر پایه ها و یا سطح تحتانی مخزن و تانکر نصب و محکم شده، و توسط ابزارهای سنجش دقیق و درجه بندی شده، عملیات وزن کشی و محاسبه مقدار مواد داخل مخازن را انجام می دهد.

در صنایع مختلف، بر حسب نوع محصولات و مواد اولیه و عملکردهای تولیدی، با اندازه ها و اشکال مختلفی از مخزن و تانکر سروکار داریم. ابعاد این مخازن می تواند متوسط باشد و یا اینکه اندازه ای عظیم الجثه داشته باشد. بنابراین وسیله و روشی که برای استفاده در سیستم توزین مخازن در صنایع مختلف به کار می رود باید علاوه بر دقت بالا، به گونه طراحی شود که تحت تاثیر شکل مخزن، دمای ماده و باقی فاکتورهای مداخله گر نبوده و نیز بر حسب نوع ماده داخل تانکر، محاسبات فرموله شده مربوط به سنجش چگالی آن را انجام دهد.