همکاری در تامین و تجهیز بشکه پرکن های پالتی شرکت بهران

یکی از افتخارات ما در توزین لودسل، همکاری با شرکت های پیشرو و بزرگ در عرصه های مختلف است.

در همین خصوص، افتخار تامین و تجهیز بشکه پرکن های پالتی شرکت نفت بهران طی یک پروژه با توزین لودسل بود و به این همکاری می بالیم.