همکاری با شرکت نفت ایرانول

توزین لودسل در همکاری با شرکت نفت ایرانول، تامین بشکه پرکن های این شرکت را بر عهده گرفت.