شرکت محور طلایی

2 تصویر از عملکرد توزین لودسل در پیاده سازی و اجرای پروژه توزین مخازن برای شرکت محور طلایی

Mehvar Talaaee weighing tanks.jpg 1
شرکت محور طلایی 2
شرکت محور طلایی 3