جامبوبگ توزین لودسل در کشور جمهوری ترکمنستان

توزین لودسل به جز اجرای پروژه های خود در کشورمان، برگ های زرین دیگری در سایر کشورها دارد.

تصاویری که در ادامه می آید، همکاری ما در کشور جمهوری ترکمنستان برای دستگاه های جامبوبگ است.