جناب آقای دکتر رستمی – منطقه تالش

توزین لودسل طی قراردادی با جناب آقای دکتر رستمی در منطقه تالش، افتخار همکاری با ایشان را داشت و پیاده سازی و اجرای پروژه توزین مخازن مجموعه ایشان با این شرکت بوده است.