پیاده سازی و اجرای توزین مخازن شرکت پرشین کلر

یکی از بزرگترین پروژه های توزین لودسل در پیاده سازی دستگاه های توزین مخازن برای شرکت معظم پرشین کلر بود.

در زیر تصاویر مربوط به این پروژه را می بینید: