سیستم توزین مخازن و همکاری با جناب سنگه – کشور هندوستان

توزین لودسل در دیگر همکاری بین المللی خود با جناب سنگه در کشور هندوستان، افتخار تجهیز شرکت ایشان به سیستم توزین مخازن را داشت.