پروژه های بشکه پرکن در سایر مناطق

تصاویر ذیل، پروژه های انجام شده بشکه پرکن توسط توزین لودسل در مناطق مختلف و برای شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی محترم را نشان می دهد.

ما افتخار می کنیم که بهترین خدمات را در این حوزه ارائه داده ایم و می دهیم و این افتخار تنها از جانب کارفرمایانی است که همکاریشان را با ما آغاز کردند.