سایر نمونه کارهای پرکن جامبوبگ – بیگ بگ قیر

ما در اساسنامه خود، بندی به نام آنچه که هست و همینطور ارائه می شود درج نکرده ایم. رضایت ما دقیقا همانجایی به دست می آید که رضایت کارفرمایان خود را در اختیار داشته باشیم.

تفاوتی نمی کند که پروژه ای که دریافت می کنیم در حوزه کیسه پرکن ها باشد یا پرکن جامبوبگ و یا دستگاه های چک ویر!

تصاویر زیر سایر نمونه کارهای ما در حوزه پرکن جامبوبگ و بیگ بگ قیر است.